മണലിപ്പുഴ മാലിന്യപ്പുഴയാകുന്നതെങ്ങിനെ?

മണലിപ്പുഴ മാലിന്യപ്പുഴയാകുന്നതെങ്ങിനെ?

പഠനത്തിന്റെ പ്രകാശനം – ഉണര്‍ത്തുജാഥ

2018 ജൂലായ് 14 ശനി – 9.00 am @പഞ്ചായത്ത് ഓഫീസിനു മുന്‍വശം, പാലിയേക്കര

One comment

  1. റിപ്പോര്‍ട്ട്‌ pdf കൂടെ ചേര്‍ക്കാവോ ?

Leave a Reply