മഴസഹവാസം മാടായിപ്പാറയിൽ,2018 ജൂലായ് 14,15

മഴസഹവാസം മാടായിപ്പാറയിൽ,2018 ജൂലായ് 14,15

അതുല്യവും ജൈവവൈവിധ്യ സമ്പന്നവുമായ ഇടനാടൻ കുന്നുകളിലൊന്നായ മാടായിപ്പാറയെ അറിയാൻ, കുന്നിലെ മഴയെ അറിയാൻ, മാടായിപ്പാറയുടെ ചരിത്ര-സാംസ്കാരിക പൈതൃകം അറിയാൻ……
സംഘാടകർ : Society for Environment Education, Kerala (SEEK), & Malabar Natural History Society (MNHS)


Cover Image “Madayippara August Flowering” By Uajith [CC BY-SA 4.0 (https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0) or GFDL (http://www.gnu.org/copyleft/fdl.html)], from Wikimedia Commons

Back to Top