മാടായിപ്പാറയുടെ നിഗൂഢത തേടി

മാടായിപ്പാറയുടെ നിഗൂഢത തേടി

ചരിത്രവും മിത്തുകളും ജൈവ വൈവിധ്യവും കൊണ്ട് അദ്‌ഭുതപ്പെടുത്തുന്ന വടക്കൻ കേരളത്തിലെ ഒരു പീഠഭൂമി, വിശാലമായ പാറ പ്രദേശം. ഋതുക്കൾ മാറിമറിയുമ്പോൾ നിറച്ചാർത്തുകൾ മാറ്റി മാറ്റി അണിയുന്ന പാറപ്പരപ്പ്‌. വ്യത്യസ്ത മതവിഭാഗങ്ങളുടെ

മഴസഹവാസം മാടായിപ്പാറയിൽ,2018 ജൂലായ് 14,15

മഴസഹവാസം മാടായിപ്പാറയിൽ,2018 ജൂലായ് 14,15

അതുല്യവും ജൈവവൈവിധ്യ സമ്പന്നവുമായ ഇടനാടൻ കുന്നുകളിലൊന്നായ മാടായിപ്പാറയെ അറിയാൻ, കുന്നിലെ മഴയെ അറിയാൻ, മാടായിപ്പാറയുടെ ചരിത്ര-സാംസ്കാരിക പൈതൃകം അറിയാൻ…… സംഘാടകർ : Society for Environment Education, Kerala (SEEK),

Back to Top