ഏനമാവ് വള്ളിയമ്മാട് തുരുത്തില്‍ മണ്ണിടല്‍

ഏനമാവ് വള്ളിയമ്മാട് തുരുത്തില്‍ മണ്ണിടല്‍

ഏനമാവ് കായലിലെ മണലൂര്‍ കടവിനടുത്തുള്ള സ്വകാര്യഗ്രൂപ്പിന്റെ ഉടമസ്ഥതയിലുള്ള വള്ളിയമ്മാട് തുരുത്തില്‍ മണ്ണിട്ട് കായല്‍ നികത്തുന്നു.

GPS Location 10.507043, 76.092223

ചിത്രങ്ങള്‍;

Back to Top