ഈ പുഴക്കൊക്കെ ജീവിക്കാൻ അവകാശം ഉണ്ടോ ?

ഈ പുഴക്കൊക്കെ ജീവിക്കാൻ അവകാശം ഉണ്ടോ ?

നൂറ്റി അറുപത് വർഷത്തെ സമരത്തിനും കാത്തിരിപ്പിനും ശേഷം ന്യൂസിലാന്റിലെ മവോറി വംശക്കാർ അവരുടെ പുഴക്ക് നിയമപരമായ അവകാശം നേടിയെടുത്തിരിക്കുന്നു.

ലോകത്തിൽ ആദ്യമായിട്ടാണ് ഒരു പുഴക്ക് ഒരു വ്യക്തിയെപ്പോലെ, ട്രസ്റ്റിനെപ്പോലെ അല്ലെങ്കിൽ കമ്പനിയെപ്പോലെ പുഴക്കും നിയമപരമായ അവകാശങ്ങൾ കിട്ടുന്നത്. ഇനിയിപ്പോൾ പുഴയെ അണ കെട്ടി ഇല്ലാതാക്കാനോ വിഷജലം ഒഴുക്കി കൊല്ലാനോ പറ്റില്ല.

ഇതിനൊക്കെ ആണ് വാസ്തവത്തിൽ പുരോഗതി എന്ന് പറയുന്നത്. ഇങ്ങനെ ഒക്കെ ഒരു നിയമം നാട്ടിൽ ഉണ്ടായിരുന്നെങ്കിൽ തുമ്മാരുകുടിയുടെ അടുത്തിപ്പോഴും ചുണ്ടമല ഉണ്ടായിരുന്നേനെ, ഇപ്പോൾ അതൊരു കുഴിയാണ്. കേരളത്തിലെ ആയിരക്കണക്കിന് കുന്നുകളുടെ കാര്യവും വ്യത്യസ്തമല്ല.

എന്നാണ് ഭാരതപ്പുഴക്കും പെരിയാറിനും ഒക്കെ ജീവിക്കാൻ നിയമപരമായ അവകാശം ഉണ്ടാകുന്നത് ? അതോ അതിനു മുൻപ് അവരൊക്കെ ചത്ത് പോകുമോ ?

Back to Top