തൊമ്മാനയിലെ തുമ്പികൾ

തൊമ്മാനയിലെ തുമ്പികൾ

Odonata Diversity of Thommana – Muriyad Kole Wetlands. Oct 2018 – Checklist By Rison Thumboor

Also see Thommana Odonata Walk October 2018 Community Event

Suborder: Zygoptera (Damselflies)

 1. Kerala Dartlet (Agriocnemis Keralensis)
 2. Pygmy Dartlet (Agriocnemis pygmaea)
 3. Golden Dartlet (Ischnura aurora)
 4. Senegal Golden Dartlet (Ischnura senegalensis)
 5. Blue grass dart/Blue river damsel (Pseudagrion microcephalum)
 6. Platylestes platystylus
 7. Orange-tailed Marsh Dart (Ceriagrion cerinorubellum)
 8. Coromandel Marsh Dart (Ceriagrion coromandelianum)
 9. Paracercion calamorum (Dusky Lilysquatter) male.

Suborder: Epiprocta (Dragonflies)

 1. Lesser green emperor (Anax indicus)
 2. Common clubtail (Ictinogomphus rapax)
 3. Lined Hooktail (Paragomphus lineatus)
 4. Trumpet Tail Dragonfly (Acisoma panorpoides)
 5. Scarlet marsh hawk (Aethriamanta brevipennis)
 6. Rufous Backed Marsh Hawk (Brachydiplax chalybea)
 7. Little Blue Marsh Hawk (Brachydiplax sobrina)
 8. Ditch Jewel (Brachythemis contaminata)
 9. Ruddy Marsh Skimmer (Crocothemis servilia)
 10. Black Tipped Ground Skimmer (Diplacodes Nebulosa)
 11. Ground Skimmer (Diplacodes trivialis)
 12. Amber-winged Marsh Glider (Hydrobasileus croceus)
 13. Pied Paddy Skimmer(Neurothemis tullia)
 14. Brown-backed Red Marsh Hawk, (Orthetrum chrysis)
 15. Tricolored marsh hawk (Orthetrum luzonicum)
 16. Crimson-tailed Marsh Hawk (Orthetrum pruinosum)
 17. Green marsh hawk (Orthetrum sabina)
 18. Global Wanderer (Pantala flavescens)
 19. Yellow-tailed Ashy Skimmer (Potamarcha congener)
 20. Rufous Marsh Glider (Rhodothemis rufa)
 21. Common Picture Wing (Rhyothemis variegata)
 22. Crimson Marsh Glider (Trithemis aurora)
 23. Greater Crimson Glider(Urothemis signata)
 24. Long-Legged Marsh Glider (Trithemis pallidinervis)

ചങ്ങാതിത്തുമ്പി

Ditch Jewel (Brachythemis contaminata) male
Ditch Jewel (Brachythemis contaminata) female

നാട്ടുപൂത്താലി

Blue Riverdamsel (Pseudagrion microcephalum)

മകുടിവാലൻ തുമ്പി

Trumpet Tail Dragonfly (Acisoma panorpoides) female

വയൽത്തുമ്പി

Ruddy Marsh Skimmer (Crocothemis servilia) Immature male

ഓണത്തുമ്പി

Common Picture Wing (Rhyothemis variegata) male

നാട്ടുകടുവ

Common clubtail (Ictinogomphus rapax)

പാണ്ടൻ വയൽതെയ്യൻ

Greater Crimson Glider(Urothemis signata)Immature Female

ചെമ്പൻ തുമ്പി

Rufous Marsh Glider (Rhodothemis rufa) male.

ചുട്ടിനിലത്തൻ

Black Tipped Ground Skimmer (Diplacodes Nebulosa) female.

 

Back to Top