പൂമ്പാറ്റപ്രണയം

പൂമ്പാറ്റപ്രണയം

ചിത്രങ്ങള്‍ : വിനയരാജ്.വി.ആര്‍

വിക്കിമീഡിയ കോമൺസിൽ നിന്നും

Prosotas nora Felder, 1860 – Common Lineblue mating - At Mayyil, Kannur, Kerala (7)
നാട്ടുവരയൻനീലി
Euchrysops cnejus Fabricius, 1798 – Gram Blue mating at Madayippara (2)
പയർനീലി
Eurema hecabe Linnaeus, 1758 – Common Grass Yellow mating at Mayyil (12)
മഞ്ഞപ്പാപ്പാത്തി
 

Castalius rosimon - Common Pierrot mating at Mayyil on Ziziphus oenoplia, the host plant 17
നാട്ടുകോമാളി
Graphium agamemnon - Tailed Jay mating at Ernakulam (12)
വിറവാലൻ
Iambrix salsala Moore, 1865 – Chestnut Bob mating at Peravoor (28)
ചെംകുറുമ്പൻ
Jamides celeno Cramer, 1775 – Common Cerulean mating - Blathur (1)
പൊട്ടുവാലാട്ടി
Cirrochroa thais - Tamil Yeoman mating pair during Periyar butterfly survey at Sabarimala, 2014 (2)
മരോട്ടിശലഭം
Papilio helenus - Red Helens mating 02
ചുട്ടിക്കറുപ്പൻ
Ypthima baldus Fabricius, 1775 – Common Five-ring mating at Mayyil 2014 (3)
പഞ്ചനേത്രി
Junonia iphita Cramer, 1779 – Chocolate Pansy mating at Peravoor 2014 (6)
ചോക്ലേറ്റ് ശലഭം
Talicada nyseus - Red Pierrot mating at Peravoor (9)
ചെങ്കോമാളി
Thoressa honorei (de Nicéville, 1887) – Sahyadri Orange Ace - Madras Ace (40)
സഹ്യാദ്രി ശരവേഗൻ
Belenois aurota Fabricius, 1793 – Pioneer mating at Theni (2)
പയനിയർ
Ypthima huebneri – Common Four-ring mating 37
നാൽക്കണ്ണി
Mycalesis species mating at Peravoor 2014 (35)
Unidentified Mycalesis
Orsotriaena medus - Medus Brown mating at Peravoor (20)
കറുപ്പൻ
Oriens goloides - Smaller Dartlet Mating 03
നാട്ടുചിന്നൻ
Notocrypta curvifascia - Restricted Demon 03
പുള്ളിച്ചാത്തൻ
Neopithecops zalmora - Common Quaker - mating at Mayyil (1)
പാണലുണ്ണി
 

Back to Top