Valentine’s Day Special

Valentine’s Day Special

ലോകം മുഴുവൻ പ്രണയം ആഘോഷിക്കുകയാണല്ലോ. നമുക്ക് ചുറ്റുമുള്ള പക്ഷികളിലേക്ക് ഒന്നു കണ്ണോടിച്ചാലോ. ചില രസമുള്ള വിനിമയ രീതികൾ മുതൽ സ്വന്തം ഇണയെ ഊട്ടുന്നത് വരെ അവരുടെ ജീവിതത്തിലെ സുന്ദര നിമിഷങ്ങളാണ്. ചില പക്ഷികൾ ജീവിതകാലം മുഴുവൻ ഒരു ഇണയെ തന്നെ കൂടെ കൂട്ടുന്നു. ചിലർ അതിൽ നിന്നും വ്യത്യസ്തരാകാം. എങ്കിലും എല്ലാം പ്രണയമാണ്. അനുഭൂതിയാണ്.

As the world celebrate the day of love, let us look at the world around us. From the lovely gestures of birds to the mate to court ship feeding the world of birds have a beautiful way of expressing their affection.

Share your Valentine’s Day Special Bird Clicks. This Blogpost is collection of images shared in our kole birders collective facebook/whatsapp group. You can also contributes. Message to Whtasapp/facebook groups or email to [email protected].

Happy Valentine’s Day, Happy Birding
Greater flamingo by Mini Anto Thettayil
Plum-headed parakeet by Anith Anilkumar
Rose-ringed parakeet by Anish P Asokan
Painted Stork by Nikhil Varma
Crested treeswift by Sreekumar K Govindankutty
Tricoloured munia by Nidheesh K Balan
White-rumped munia by Anisha Tomy
Great Hornbill by Jose Kallukaran
Jungle babbler by Irvin Sabastian
Black winged stilts mating by Mukundan Kizhakkemadham
Yellow-wattled lapwing by Manoj K
Grey headed swamp hens mating by Mukundan Kizhakkemadham
Blue-tailed bee-eater Dr Nishad PM
Spotted dove by Ranjeet Menon
Blue-tailed bee-eater by Manoj Kunnambath
Sunset by Subin KS
White-bellied woodpecker by Sreehari K Mohan
White-rumped munia by Dr Faslu Rahman Pulikkapparambil
Amur Falcon by Manoj Kunnambath
Bar-headed goose by Manoj Kunnambath
Woolly-necked stork by Manoj Kunnambath
Indian roller by Balram Panikkaserry

Ashy woodswallow by Mathew Thekkethala
വയല്‍വരമ്പലിലെ ചേറ്റുമീന്‍ പ്രണയം
Back to Top