കിഴക്കേ കരിമ്പാടം കോൾപടവിൽ മാങ്ങ വിളവെടുപ്പ്

കിഴക്കേ കരിമ്പാടം കോൾപടവിൽ മാങ്ങ വിളവെടുപ്പ്

കിഴക്കേ കരിമ്പാടം കോൾപടവിവ് ബണ്ടിലെ മാങ്ങ വിളവെടുപ്പ്, വെക്കിടങ്ങ് ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് അധ്യക്ഷ ശ്രീമതി. രതി. എം. ശങ്കർ ഉത്ഘാടനം നടത്തി. രാമകൃഷണേട്ടൻ, ഉണ്ണി ഏട്ടൻ എന്നിവർ നേതൃത്യം നൽകി.

Back to Top
%d bloggers like this: