നെൽവയൽ തണ്ണീർത്തടസംരക്ഷണ ‌ഭേദഗതി‌ബിൽ പ്രതീകാത്മകമായി കത്തിച്ചു

നെൽവയൽ തണ്ണീർത്തടസംരക്ഷണ ‌ഭേദഗതി‌ബിൽ പ്രതീകാത്മകമായി കത്തിച്ചു

2008 ലെ നെൽ വയൽ തണ്ണീർത്തട നിയമം ഭേദഗതി ചെയ്യുന്നതിൽ പ്രതിഷേധിച്ച് 2018 ഭേഗതതി ബിൽ, മനുഷ്യാവകാശക്കൂട്ടാമ തൃശ്ശൂരിൽ  ഭേദഗതിബിൽ കത്തിച്ചു. കോർപ്പറേഷനുമുമ്പിൽ നിന്നും പ്രകടനമായി ആരംഭിച്ച് നഗരം ചുറ്റി, കോർപ്പറേഷനുമുമ്പിൽ ചേർന്ന പ്രതിഷേധയോഗത്തിൽ ടി.കെ വാസു അധ്യക്ഷതവഹിച്ചു. ശിവരാമൻ, കുസുമം ടീച്ചർ, കെ.വി ബിജു, അനീഷ് കുമാർ.കെ.കെ, എസ്‌.പി രവി, പിജെ. മോൻസി, എം മോഹൻദാസ്, കെ.കെ ദേവദാസ്, ടി.കെ.നവീനചന്ദ്രൻ, മുകുന്ദൻ, വിശ്വംഭരൻ തുടങ്ങയവർ സംസാരിച്ചു.Back to Top