സിന്ദൂരത്തുമ്പിയുടെ നിറഭേദങ്ങൾ

സിന്ദൂരത്തുമ്പിയുടെ നിറഭേദങ്ങൾ

ഇവന്റെ നിറഭേദങ്ങൾ ഉൾക്കൊള്ളാൻ ഈയൊരു ചിത്രം മതിയാകില്ല.
Teneral – Juvenile – Sub adult – Adult
Crimson Marsh Glider (Trithemis aurora) male – സിന്ദൂരത്തുമ്പി Burmeister, 1839

Back to Top