ശാന്തിവനത്തിൽ 147 ഇനം പൂമ്പാറ്റകളുടെ സാന്നിദ്ധ്യം

ശാന്തിവനത്തിൽ 147 ഇനം പൂമ്പാറ്റകളുടെ സാന്നിദ്ധ്യം

വിസി ബാലകൃഷ്ണൻ തയ്യാറാക്കിയ ചെക്ക് ലിസ്റ്റ്

Checklist of Butterflies of Santhivanam,North Paravoor

Family: Papilionidae

1Southern Birdwing(Sahyadri Birdwing)Troides minosഗരുഢശലഭംWG
2Common Rose(Indian Common Rose)Pachiliopta. aristolochiae നാട്ടുറോസ്
3Crimson RosePachiliopta hectorചക്കര ശലഭംSI,SL,SCh.I,
4Malabar RosePachliopta pandiyanaമലബാർ റോസ്WG
5Common Bluebottle(Dakhan Common BluebottleGraphium sarpedon teredonനീലക്കുടുക്കWG
6Common JayGraphium dosonനാട്ടുകുടുക്ക
7Tailed Jay(Dakhan Tailed JayGraphium agamemnon menidesവിറവാലൻ
8Five-bar SwordtailGraphium antiphatesഅഞ്ചുവരയൻ വാൾവാലൻ
9Common Mime(Oriental Common Mime)Papilio clytia clytiaവഴനപ്പൂമ്പാറ്റSch I
10Lime(Northen Lime Butterfly)Papilio demoleus demoleusനാരകശലഭം
11Malabar Banded SwallowtailPapilio liomedonപുള്ളിവാലൻR,Sch.I,WG
12Malabar RavenPapilio dravidarumമലബാർ റാവൻWG
13Red Helen(Sahyadri Red Helen)Papilio helenus dakshaചുട്ടിക്കറുപ്പൻ
14Common Mormon(Indian Common Mormon)Papilio polytes romulusനാരകക്കാളി
15Blue Mormon(Indian Blue Mormon)Papilio plymnestor polymnestorകൃഷ്ണശലഭം
16Paris Peacock(Sahyadri Paris Peacock/Tamil PeacockPapilio paris tamilanaചുട്ടിമയൂരി
17Malabar Banded Peacock(Buddha peacock)Papilio buddhaബുദ്ധമയൂരിR.Sch.II,WG

Family: Pieridae

18Common Emigrant(Oriental Lemon Emigrant)Catopsilia pomona pomonaമഞ്ഞ തകരമുത്തി
19Mottled Emigrant(Oriental Mottled Emigrant)Catopsilia pyranthe pyrantheതകരമുത്തി
20Small Grass Yellow(Red-line Small Grass Yellow)Eurema brigitta rubellaകുഞ്ഞിപാപ്പാത്തി
21Common Grass Yellow(Oriental Grass Yellow)Eurema hecabe hecabeമഞ്ഞപാപ്പാത്തി
22Three-spot Grass Yellow(Sylhet Three-spot Grass Yellow)Eurema blanda sylhetanaമുപ്പൊട്ടൻ മഞ്ഞപാപ്പാത്തി
23Common Jezebel(Indian Jezebel)Delias eucharisവിലാസിനി
24Psyche(Oriental Psyche)Leptosia nina ninaപൊട്ടുവെള്ളാട്ടി
25Common Gull(Dakhan Common Gull_Cepora nerissa phryneനാട്ടുപാത്ത
26Chocolate Albatross(Sahyadri Chocolate Albatross)Appias lyncida latifasciataചോക്കലേറ്റ് ആൽബറ്റ്രോസ്Sch. II
27Common WandererPareronia valeriaനാടോടി
28Dark WandererPareronia ceylanicaഇരുളൻ നാടോടി
29Striped AlbatrossAppias libytheaവരയൻ ആൽബറ്റ്രോസ്Sch.IV
30Plain PuffinAppias indraവെള്ളപ്പഫിൻSch.II
31PioneerBelenois aurotaപയനിയർ
32Spot PuffinAppias lalageപുള്ളിപ്പഫിൻ
33Great Orange-tip(Sahyadri Great Orange-tip)Hebomoia glaucippe australisചെഞ്ചിറകൻ

Family: Nymphalidae

34Common Evening Brown(Oriental Common Evening Brown)Mleanitis leda ledaകരിയില ശലഭം
35Great Evening BrownMelanitis ziteniusവൻ കരിയില ശലഭംSCh.Ii
36Bamboo Tree BrownLethe europaമുളന്തവിടൻ
37Common MapCyrestis thyodamasഭൂപടശലഭം
38Dark Evening BrownMelanitis phedimaഇരുളൻ കരിയിലശലഭം
39Tailed PalmflyElymnias caudataവാലൻ ഓലക്കണ്ടൻWG
40Dark-brand Bushbrown(Dakhan Dark-branded Bushbrown)Mycalesis mineus polydectaഇരുൾവരയൻ തവിടൻ
41Gladeye Bush BrownMycalesis junoniaപൂങ്കണ്ണിWG
42Common Bush BrownMycalesis perseusതവിടൻ
43Nigger(Sahyadri Medus Brown)Orsotriaena mandataകറുപ്പൻ
44Common FourringYpthima huebneriനാൽക്കണ്ണി
45Common Nawab(Oriental Common Nawab)Charaxes athamas athamasനവാബ്
46Black raja(Pale Black Raja)Charaxes solon solonപുളിയിലശലഭം
47Tawny CosterAcraea violaeതീച്ചിറകൻ
48Rustic(Sahyadri Rustic)Cupha erymanthis majaവയങ്കതൻ
49Common Leopard(Orintal Common Leopard)Phalanta phalanta phalantaപുലിത്തെയ്യൻ
50Tamil LacewingCethosia nietneriലെയ്സ് ശലഭംWG
51Tamil YeomanCirrochroa thais thaisമരോട്ടിശലഭംWG
52Common SergeantAthyma periusസാർജന്റ്Sch.I
53Tawny RajaCharaxes bernadusചെമ്പഴകൻ
54Gaudy BaronEutthalia lubentinaകനിവർണൻSch.IV
55Chestnut Streaked Sailer(Nalanda Chestnut streaked Sailer)Neptis jumbah nalandaഇരുവരയൻ പൊന്തച്ചുറ്റൻ
56Common Sailer(Indian Common Sailer)Neptis hylas varmonaപൊന്തച്ചുറ്റൻ
57Southern Short-banded sailer(Dakhan Short-bandd sailer)Phaedyma columella nilgiricaചെറുപുള്ളി പൊന്തച്ചുറ്റൻ
58Common Lascar(Oriental Common Lascar)Pantoporia hordonia hordoniaനരിവരയൻR,Sch.I
59Southern Black-vein Sergeant(Karwar Black-vein Sergeant)Athyma ranga karwaraവെള്ളിലത്തോഴി
60Commander(Sahyadri Cammander)Moduza procris undifragusവെള്ളിലത്തോഴി
61ClipperParthenos sylviaക്ലിപ്പർSch.II
62Grey Count(Peninsular Grey Count)Tanaecia lepidea miyanaപേഴാളൻSCh.II
63Common Baron(Dakhan Baron)Euthalia telchiniaകനിത്തോഴൻ
64Angled Castor(Indian Angled Castor)Ariadne ariadne indicaചിത്രകൻ
65Common Castor(Dakhan Common Castor)Ariadne merione merioneആവണച്ചോപ്പൻ
66Lemon Pansy(Chinese Lemon Pansy)Junonia lemonias lemoniasപുള്ളിക്കുറുമ്പൻ
67Peacock Pansy(Oriental Peacock Pansy)Junonia almana almanaമയിൽക്കണ്ണി
68Grey Pansy(Oriental Grey Pansy)Junonia atlites atlitesവയൽക്കോത
69Chocolate Pansy(Oriental Chocolate Pansy)Junonia iphita iphitaചോക്കളേറ്റ് ശലഭം
70Great Eggfly(Oriental Great Eggfly)Hypolimnas bolina jacinthaവൻ ചൊട്ടശലഭം
71Danaid EggflyHypolimnas misippusചൊട്ടശലഭംSch.I
73Glassy Tiger(Coromandel Glassy Tiger)Parantica aglea agleaതെളിനീലക്കടുവ
74Blue Tiger(Oriental Blue Tiger)Tirumala limniace exoticusനീലക്കടുവ
75Dark Blue Tiger(Dakhan Dark Blue Tiger)Tirumala septentrionis dravidarumകരിനീലക്കടുവ
76Plain Tiger(Oriental Plain Tiger)Danaus chrysippus chrysippusഎരിക്കുതപ്പി
77Striped Tiger(Oriental Striped Tiger)Danaus genutia genutiaവരയൻ കടുവ
78Common Indian Crow(Indian Common Crow)Euploea core coreഅരളിശലഭം
79Double branded Crow(Doublebranded Black Crow)Euploea sylvester coretaപാൽവള്ളി ശലഭം
81Malabar Tree NymphIdea malabaricaവനദേവതWG

Family: Riodinidae

82Plum JudyAbisara bifasciata suffusaആട്ടക്കാരി

Family: Lycaenidae

83Apefly(Oriental Apefly)Spalgis epeusമർക്കടശലഭംRare
84Common Pierrot(Continental Common Pierrot)Castalius rosimon rosimonനാട്ടുകോമാളി
85Angled Pierrot(Indian Anglee Pierrot)Caleta decidia decidiaവരയൻ കോമാളി
86Banded Blue Pierrot(Oriental banded Blue Pierrot)Discolampa ethion ethionനീലവരയൻ കോമാളി
87Common Line BlueProsotas noraനാട്ടുവരയൻ നീലി
88Common Hedge Blue(Malabar Common Hedge Blue)Acytolepis puspa felderiവേലിനീലി
89White Hedge BlueUdara akasaവെള്ളിവേലിനീലി
90Quaker(Srilankan Common QuakerNeopithecops zalmora dharmaപാണലുണ്ണി
91Malayan(Tailless Malayan)Megisba thwaitesiമലയൻ
92Tiny Grass BlueZizula hylax hylaxചിന്നപ്പുൽനീലി
93Indian CupidEveres lacturnusമണിമാരൻ
94Lime Blue(Indian Lime Blue)Chilades lajus lajusനാരകനീലിSch.Ii
95Gram Blue(Oriental Gram Blue)Eychrysops cnejus cnejusപയർനീലിSch.II
96Forget-Me-NotCatochrysops straboനീലകൻSch.II
97Pea BlueLampides boeticusപട്ടാണിനീലി
98Common Cerulean(Oriental Common Cerulean)Jamides celeno celenoപൊട്ടുവാലാട്ടി
99DarkCerulianJamides bochusകരിമ്പൊട്ടുവാലാട്ടി
100Red SpotXesius chrysomallusചോണൻ ശലഭം
101Red Pierrot(Indian Red Pierot)Talicada nyseus nyseusചെങ്കോമാളി
102Western Centaur Oakblue(Tamil Centaur Oakblue)Arhopala centaurus piramaയവന തളിർനീലി
103Many -Tailed OakblueThaduka multicaudataതളിർനീലിSch.II
104Common Acacia Blue(Dakhan Common Acacia Blue)Surendra quercetorum biplagiataഅക്കേഷ്യനീലി
105Yamfly(Sahyadri Yamfly)Loxura atymnus atymnusകുഞ്ഞുവാലൻ
106Monkey PuzzleRathinda amorഇരുതലച്ചി
107Common ImperialCheritra frejaവെള്ളിവാലൻ
108PlaneBindahara phocidesകത്തിവാലൻSch.II
109Peacock Royal(Indian Peacock Royal)Tajuria cippus cippusനീലാംബരിSch.II
110Cornelian(Oriental Cornelian)Deudorix epijarbas epijarbasകനിതുരപ്പൻ
111Slate FlashRapala maneaസ്ലേയ്റ്റ് ഫ്ലാഷ്
112IndigoFlashRapala varunaഇൻഡിഗോ ഫ്ലാഷ്Sch.II
113Common SilverlineSpindasis vulcanusചെമ്പൻ വെള്ളിവരയൻ
114Grass JewelFreyeria trochylusരത്നനീലി
115Pointed Ciliate BlueAnthene lycaeninaവനകോകിലൻ
116Common Guava BlueVirachola isoacratesപേരനീലി
17Shiva SunbeamCuretis sivaശിവസൂര്യശലഭംWG
118Indian SunbeamCuretis thetisസൂര്യശലഭം

Family: Hesperiidae

119Common Banded Awl(Oriental Common banded Awl)Bibasis sena senaനാട്ടുവരയൻ ആര
120Common Awl(Oriental Common awl)Hasora badra badraപുള്ളിയാര
121Brown awlBadamia exclamationisതവിടൻ ആര
122White Banded AwlHasora taminatusവെള്ളവരയൻ ആര
123Common Spotted FlatCelaenorrhinus leucoceraനാട്ടു പുള്ളിപ്പരപ്പൻ
124Common Snow Flat(dravidian Common Snow Flat)Tagiades japetus obscurusനാട്ടുപരപ്പൻ
125Suffused Snow Flat(Dakhan Suffused Snow Flat)Tagiades gana silviaഹിമപ്പരപ്പൻ
126Water snow Flat(Sylhet Water Snow Flat)Tagiadus litigiosa litigiosaഇലമുങ്ങി
127Tricolor Pied FlatColadenia indraniവർണ്ണപ്പരപ്പൻ
128Bush HopperAmpittia discoridesപൊന്തച്ചാടൻ
129Pygmy Scrub HopperAeromachus pygmaeusചിന്നപ്പുൽച്ചാടൻ
130Moore’s AceHalpe porusവെള്ളവരയൻ ശരവേഗൻ
131Small Branded SwiftPelopidas mathiasചെറുവരയൻ ശരശലഭം
132Paintbrush SwiftBaoris fariiഈറ്റശരശലഭംSch.IV
133Dark Palm DartTelicota bambusaeപനന്തുള്ളൻ
134TamilGrass dartTaractrocera ceramasമഞ്ഞപ്പുൽത്തുള്ളൻ
135Black AngleTapena thwaitesiകരിമ്പരപ്പൻ
136Bevan’s SwiftPseudoborbo bevaniതവിടൻ ശരശലഭം
137Chestnut Bob(Southern Chestnut Bob)Iambrix salsala luteipalpisചെങ്കുറുമ്പൻ
138Coon(Indian Dusky Partwing)Psolos fuligo subfasciatusചേരാച്ചിറകൻ
139Restricted demon(Chinese Restricted Demon)Notocrypta curvifascia curvifasciaപുള്ളിച്ചാത്തൻ
140Grass DemonUdaspes folusവെള്ളച്ചാത്തൻ
141Indian Palm Bob Suastus gremius gremiusപനങ്കുറുമ്പൻ
142Giant Redeye(Oriental Giant Redeye)Gangara thyrsis thyrsisവൻ ചെങ്കണ്ണി
143Rounded Palm Redeye/Banana SkipperErionota torusവാഴച്ചെങ്കണ്ണി/പനംചെങ്കണ്ണി
144Common Redeye(Common Branded Redeye)Matapa ariaചെങ്കണ്ണി
145Rice SwiftBorbo cinnaraശരശലഭം
146Blank Swift(Sahyadri Blank Swift)Caltoris kumara kumaraപൊട്ടില്ലാ ശരശലഭം
147Indian SkipperSpialia galbaപുള്ളിച്ചാടൻ
Back to Top