വന്യം – വന്യജീവി ചിത്രപ്രദർശനം

വന്യം – വന്യജീവി ചിത്രപ്രദർശനം

കാടിന്റെ കാഴ്ചകളുമായി ഇരിഞ്ഞാലക്കുട നേച്ചർ ക്ലബ് മാടായിക്കോണം ശ്രീ പി കെ ചാത്തൻ മാസ്റ്റർ മെമ്മോറിയൽ ഗവൺമെന്റ് സ്കൂളിൽ മാർച്ച് 9,10 തീയതികളിൽ.

എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം.

Back to Top