പുല്ലഴി കോൾപ്പാടത്ത് ചാലിലെ വെള്ളം പതയുന്നു

പുല്ലഴി കോൾപ്പാടത്ത് ചാലിലെ വെള്ളം പതയുന്നു

പുല്ലഴി കോൾപ്പാടത്തെ KLDC കനാനിൽ 22 മേയ് 2018 ന് നിരീക്ഷിച്ച വെള്ളം പതയുന്ന പ്രതിഭാസം.

Back to Top