പ്രളയത്തിന്റെ പാഠങ്ങൾ; മാറുന്ന കാലാവസ്ഥയിൽ പുഴകളുടെ പുനരുജ്ജീവനം

പ്രളയത്തിന്റെ പാഠങ്ങൾ; മാറുന്ന കാലാവസ്ഥയിൽ പുഴകളുടെ പുനരുജ്ജീവനം

ദ്വിദിന ദേശീയശില്പശാല-
പ്രളയത്തിന്റെ പാഠങ്ങൾ;
മാറുന്ന കാലാവസ്ഥയിൽ പുഴകളുടെ പുനരുജ്ജീവനം

2018 നവംബർ 15, 16
തൃശ്ശൂർ കേരള സംഗീത നാടക അക്കാദമിയിൽ
https://www.facebook.com/events/487042321806387/

Back to Top