കേരളത്തിലെ തുമ്പികളുടെ പട്ടികയിലേക്ക് ഒരു അതിഥികൂടി – സിന്ധുദുർഗ് ചതുപ്പൻ!

കേരളത്തിലെ തുമ്പികളുടെ പട്ടികയിലേക്ക് ഒരു അതിഥികൂടി – സിന്ധുദുർഗ് ചതുപ്പൻ!

കേരളത്തിലെ തുമ്പികളുടെ പട്ടികയിലേക്ക് ഒരു അതിഥികൂടി – സിന്ധുദുർഗ് ചതുപ്പൻ!!!

ഈ തുമ്പിയെ കണ്ടെത്തി വിവരിക്കുകയും സ്വതന്ത്ര പകർപ്പവകാശ അനുമതിയോടെ പ്രസിദ്ധീകരിക്കുകയും ചെയ്ത ജോഷിക്കും (Shantanu Joshi) സാവന്റിനും (Dattaprasad Sawant) അഭിനന്ദനങ്ങൾ!!!

Ceriagrion chromothorax. Male

കേരളത്തിൽ ഇവയെ കണ്ടെത്തുകയും ചിത്രങ്ങൾ സ്വതന്ത്ര പകർപ്പവകാശ അനുമതിയോടെ ലഭ്യമാക്കുകയും ചെയ്ത വിനയൻ നായർക്കും (Vinayan Nair) അഭിനന്ദനങ്ങൾ!!!

Back to Top