രണ്ടുകണ്ണുകൾ

രണ്ടുകണ്ണുകൾ

ഒരു നിമിഷത്തേക്കെങ്കിലും രണ്ടു പേരുടേയും കണ്ണുകൾ തമ്മിൽ സംസാരിച്ചിട്ടുണ്ടാവും..

തികച്ചും അപ്രതീക്ഷിതമായ നിമിഷങ്ങൾ..

(Thommana Kole – 25/08/2019)

Back to Top