സൂചിമുഖിയുടെ വരിക്കാരാകാം

സൂചിമുഖിയുടെ വരിക്കാരാകാം

കേരളത്തിലെ ആദ്യത്തെ പരിസ്ഥിതി വിദ്യാഭ്യാസ സംഘടനയായ SEEK പ്രസിദ്ധീകരിക്കുന്ന മലയാളത്തിലെ ആദ്യത്തെ പരിസ്ഥിതിവിദ്യാഭ്യാസ മാസിക.. സൂചിമുഖി. വാർഷിക വരിസംഖ്യ : 150 രൂപ M.O or Account Transfer : To the Editor,Soocheemukhi,Payyanur PO-670307
Susbscription through Bank-detail : Vijaya Bank,Payyanur
A/c No. 202901010002461 IFSC VIJB 0002029

Back to Top