പ്രൊ.കെ.കെ. നീലകണ്ഠൻ (ഇന്ദുചൂഡൻ) ഓര്‍മ്മദിനം

പ്രൊ.കെ.കെ. നീലകണ്ഠൻ (ഇന്ദുചൂഡൻ) ഓര്‍മ്മദിനം

അറിയുവതാർ കടല്ക്കാക്കയെ? അതിൻ നീണ്ട
ചിറകിൻ വളവിനെ? അപ്പക്ഷി നുരകണ-
ക്കമരും തിരകളെ, അവ പോയ്ത്തഴുകുന്ന
ചിര സുന്ദരനീലപ്രാലേയ സ്വപ്നങ്ങളെ?
— എൻ. വി

ഇന്ന് പ്രൊ.കെ.കെ. നീലകണ്ഠൻ (ഇന്ദുചൂഡൻ) ഓര്‍മ്മദിനം
https://en.wikipedia.org/wiki/K._K._Neelakantan

Back to Top