പക്ഷിനിരീക്ഷണവും പരിശീലനവും

പക്ഷിനിരീക്ഷണവും പരിശീലനവും

ഇടുക്കി‌ നാച്ച്വറൽ ഹിസ്റ്ററി സൊസൈറ്റിയുടെയുടെ ആഭിമുഖ്യത്തിൽ കോൾ ബേഡേഴ്സ് പക്ഷിനിരീക്ഷണക്കൂട്ടായ്മയുടെ സഹകരണത്തോടെ കോൾപ്പാടത്ത് പക്ഷിനിരീക്ഷണവും പരിശീലനവും. 2018 ജനുവരി 21-ന്
പങ്കെടുക്കാൻ: 9496432450, 9495215239, 994751523, 9539505006

ഫേസ്ബുക്ക് ഇവന്റ് പേജ്: https://www.facebook.com/events/177533659669180/

Back to Top