Endemic Birds of South Asia – Kerala List

Endemic Birds of South Asia – Kerala List

ലോകത്താകമാനമായി നടക്കുന്ന ഗ്ലോബല്‍ ബിഗ് ഡെ യോടനുബന്ധിച്ച് ബേഡ് കൗണ്ട് ഇന്ത്യയും [Bird Count India] മറ്റു പക്ഷിനിരീക്ഷണ സംഘടനകളും ചേര്‍ന്ന് സംഘടിപ്പിക്കുന്ന ഒരു ഏകദിന പക്ഷിനിരീക്ഷണ-ഡോക്യുമെന്റേഷന്‍ ക്യാമ്പയിനാണ് എന്റമിക്ക് ബേഡ് ഡെ [Endemic Bird Day]. പക്ഷിനിരീക്ഷകര്‍ കാത്തിരിക്കുന്ന 2018 വര്‍ഷത്തെ ആ ദിവസം മേയ് 5 ഞായറാഴ്ചയാണ്. 24 മണിക്കൂര്‍ സമയം കൊണ്ട് പരമാവധി ആവാസവ്യവസ്ഥകള്‍ സഞ്ചരിച്ച് നിരീക്ഷിച്ച് അന്നേദിവസം പരാമവധി ചെക്ക് ലിസ്റ്റുകളും വിവരങ്ങളും ശേഖരിക്കുകയുമാണ് പൂര്‍ണ്ണമായും സന്നദ്ധപ്രവര്‍ത്തമായ പരിപാടിയുടെ ലക്ഷ്യം. വിവരങ്ങള്‍ പക്ഷിനിരീക്ഷകരുടെ സോഷ്യല്‍മീഡിയ എന്ന് വിശേഷിപ്പിക്കുന്ന കോര്‍ണല്‍ യൂണിവേഴ്സിറ്റിയുടെ സിറ്റിസണ്‍ സയന്‍സ് ജനകീയ സംരംഭമായ ഇബേഡ് എന്ന ആഗോള ഡാറ്റാ ബേസിലേയ്ക്ക് ചേര്‍ക്കുന്നു.

മേയ് മാസത്തിലെ വേനല്‍ച്ചൂടില്‍ പല മഞ്ഞുകാലവിരുന്നുകാരും അവരുടെ ദേശാടാനകാലം മതിയാക്കി പ്രജനന പ്രദേശങ്ങളിലേയ്ക്ക് യാത്രയായി തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ടാവുമെന്നതിനാല്‍ അഗോളതലത്തിലെ ബിഗ് ഡെ ക്യാമ്പയിന്‍ ഇന്ത്യയില്‍ ഉദ്ദ്യേശിക്കുന്ന ഫലം ചെയ്യില്ല എന്നതുകൊണ്ടാണ് നമ്മുടെ നാട്ടില്‍ മാത്രം കാണപ്പെടുന്ന തദ്ദേശീയരായ പക്ഷിഗണങ്ങളെ കൂടുതല്‍ ശ്രദ്ധ കേന്ദ്രീകരിച്ച് രേഖപ്പെടുത്താനും  ആവാസവ്യവസ്ഥയിലെ മാറ്റങ്ങളും മറ്റും നിരീക്ഷിയ്ക്കാനുമായി ഈ ദിനം തിരഞ്ഞെടുത്തത്.

കൂടുതല്‍ വിവരങ്ങള്‍ https://birdcount.in/event/endemic-bird-day-2018/

തദ്ദേശീയത (Endemism)

ജീവശാസ്ത്രത്തിൽ ഒരു സ്പീഷിസ് ഏതെങ്കിലും പ്രത്യേക ഭൂപ്രദേശത്തോ, ദ്വീപിലോ, രാജ്യത്തോ അതുമല്ലെങ്കിൽ എങ്ങനെയെങ്കിലും വിവരിക്കപ്പെട്ട സവിശേഷമായ ഇടങ്ങളിലോ, പ്രത്യേക സ്വഭാവങ്ങളോടുകൂടിയ പ്രദേശത്തോ മാത്രം കാണുന്ന ജീവ/സസ്യജാലങ്ങളെ കുറിക്കാൻ ഉപയോഗിക്കുന പദമാണ് തദ്ദേശീയത (Endemism) അല്ലെങ്കിൽ Endemic.
കടപ്പാട്: വിക്കിപീഡിയ; കൂടുതല്‍ https://en.wikipedia.org/wiki/Endemism

Endemic Birds of India by Rohan Chakravarty, www.greenhumour.com

കേരളത്തില്‍ കാണപ്പെടുന്ന ദക്ഷിണേഷ്യയിലെ തദ്ദേശിയ പക്ഷികള്‍

കേരളത്തിനു മാത്രമായി കാണുന്ന തദ്ദേശിയ പക്ഷികളൊന്നും തന്നെയില്ല. കേരളത്തില്‍ കാണപ്പെടുന്ന ദക്ഷിണേഷ്യയിലെ തദ്ദേശിയപക്ഷികളെ പട്ടികപ്പെടുത്താനൊരു ശ്രമം. പശ്ചിമഘട്ടത്തില്‍ കാണപ്പെടുന്ന പക്ഷികളുടെ ചിത്രങ്ങളടക്കം താഴെ.

നീലഗിരി മരപ്രാവ് [Nilgiri Wood-Pigeon]

Nilgiri wood pigeon
By Ullas G Kalappura CC BY-SA 4.0, from Wikimedia Commons
Nilgiri Wood-Pigeon [Columba elphinstoni]
മാപ്പ് ലിങ്ക് http://ebird.org/ebird/map/niwpig1

നീലത്തത്ത [Malabar Parakeet]


Malabar Parakeet (Blue-winged Parakeet) [Psittacula columboides]
മാപ്പ് ലിങ്ക് http://ebird.org/ebird/map/malpar1

കോഴിവേഴാമ്പൽ [Malabar Grey Hornbill]

Ocyceros griseus -Kerala, India -male-8a
By Dhruvaraj S from Kerala CC BY 2.0 via Wikimedia Commons
Malabar Grey Hornbill [Ocyceros griseus]
മാപ്പ് ലിങ്ക് http://ebird.org/ebird/map/maghor2

മലവരമ്പൻ [Nilgiri Pipit]

Nilgir Pipit (Anthus nilghiriensis) 18-Apr-2007 12-12-32 PM
hotographed by Nishad H. Kaippally. CC-BY-SA-3.0 via Wikimedia Commons
Nilgiri Pipit [Anthus nilghiriensis]
മാപ്പ് ലിങ്ക് http://ebird.org/ebird/map/nilpip1

ചാരത്തലയൻ ബുൾബുൾ [Grey-headed Bulbul]


Grey-headed Bulbul [Pycnonotus priocephalus]
മാപ്പ് ലിങ്ക് http://ebird.org/ebird/map/gyhbul1

ചെമ്പുവയറൻ ചോലക്കിളി  [Nilgiri blue robin]

Nilgiri Blue Robin
From Ooty in Western Ghats of Southern India by Nilnetrus via Wikimedia commons.
Rufous-bellied Shortwing (Nilgiri Blue Robin) [Brachypteryx major]
മാപ്പ് ലിങ്ക് http://ebird.org/ebird/map/whbsho1

വയനാടൻ ചിലപ്പൻ [Wynaad laughingthrush]


Wynaad Laughingthrush [Ianthocincla delesserti]
മാപ്പ് ലിങ്ക് http://ebird.org/ebird/map/wynlau1

നീലഗിരി ചിലുചിലപ്പൻ [Nilgiri laughingthrush]

The Nilgiri Laughingthrush
Black-chinned Laughingthrush (Nilgiri Laughingthrush) [Trochalopteron cachinnans]
മാപ്പ് ലിങ്ക് http://ebird.org/ebird/map/rublau1

വടക്കൻ ചിലുചിലപ്പൻ [Palani laughingthrush]


Kerala/Palani Laughingthrush [Trochalopteron fairbanki]
മാപ്പ് ലിങ്ക് http://ebird.org/ebird/map/kerlau1

ചെഞ്ചിലപ്പൻ [Rufous babbler]

Rufous Babbler by N. A. Naseer
by N. A. Naseer via Wikimedia Commons
Rufous Babbler [Turdoides subrufa]
മാപ്പ് ലിങ്ക് http://ebird.org/ebird/map/rufbab3

പോതക്കിളി [Broad-tailed grassbird]

Broad-tailed Grassbird
Broad-tailed Grassbird [Schoenicola platyurus]
മാപ്പ് ലിങ്ക് http://ebird.org/ebird/map/brtgra2

കരിഞ്ചെമ്പൻ പാറ്റപിടിയൻ [Black-and-orange flycatcher]

 

Black and Orange Flycatcher
From shola forest in Munnar by Navaneeth Kishor
Black-and-rufous Flycatcher (Black-and-orange Flycatcher) [Ficedula nigrorufa]
മാപ്പ് ലിങ്ക് http://ebird.org/ebird/map/barfly1

നീലഗിരി പാറ്റപിടിയൻ [Nilgiri flycatcher]

Nilgiri Flycatcher by N.A. Naseer
by N.A. Naseer via Wikimedia commons
Nilgiri Flycatcher [Eumyias albicaudatus]
മാപ്പ് ലിങ്ക് http://ebird.org/ebird/map/nilfly2

കാട്ടുനീലി [White-bellied blue flycatcher]


White-bellied Blue-Flycatcher [Cyornis pallipes]
മാപ്പ് ലിങ്ക് http://ebird.org/ebird/map/wbbfly1

ചെറുതേൻകിളി [Crimson-backed sunbird]]


Crimson-backed Sunbird [Leptocoma minima]
മാപ്പ് ലിങ്ക് http://ebird.org/ebird/map/crbsun2

കാട്ടുഞ്ഞാലി [White-bellied treepie]


White-bellied Treepie [Dendrocitta leucogastra]
മാപ്പ് ലിങ്ക് http://ebird.org/ebird/map/whbtre1


No. Malayalam English Scientific Map
17 കൗതാരി Grey Francolin Francolinus pondicerianus
18 പൊന്തവരിക്കാട Jungle Bush-Quail Perdicula asiatica
19 മേനിക്കാട Painted Bush-Quail Perdicula erythrorhyncha
20 ചെമ്പൻ മുളളൻ കോഴി Red Spurfowl Galloperdix spadicea
21 പുള്ളിമുള്ളൻ‌കോഴി Painted Spurfowl Galloperdix lunulata
22 ചാര കാട്ടുകോഴി Grey Junglefowl Gallus sonneratii
23 മയിൽ Indian Peafowl Pavo cristatus
24 ചെന്തലയൻ അരിവാൾകൊക്കൻ Red-naped Ibis (Indian Black Ibis) Pseudibis papillosa
25 തവിട്ടു കഴുകൻ Indian Vulture (Indian Long-billed Vulture) Gyps indicus
26 കിന്നരിപ്പരുന്ത് Crested Hawk-Eagle Nisaetus cirrhatus
27 വലിയ കിന്നരിപ്പരുന്ത് Legge’s Hawk-Eagle Nisaetus kelaarti
28 ചെറിയപുള്ളിപ്പരുന്തു് Indian Spotted Eagle Clanga hastata
29 ചാട്ടക്കോഴി Lesser Florican Sypheotides indicus
30 മഞ്ഞക്കണ്ണി തിത്തിരി Yellow-wattled Lapwing Vanellus malabaricus
31 ചരൽക്കോഴി Indian Courser Cursorius coromandelicus
32 പച്ചപ്രാവ് Grey-fronted Green-Pigeon Treron affinis
33 പേക്കുയിൽ Common Hawk-Cuckoo Hierococcyx varius
34 ചെറുകുയിൽ Grey-bellied Cuckoo Cacomantis passerinus
35 നീലക്കണ്ണൻ പച്ചച്ചുണ്ടൻ Blue-faced Malkoha Phaenicophaeus viridirostris
36 കള്ളിക്കുയിൽ Sirkeer Malkoha Phaenicophaeus leschenaultii
37 റിപ്ലിമൂങ്ങ Sri Lanka Bay-Owl Phodilus assimilis
38 ചെവിയൻ നത്ത് Indian Scops-Owl Otus bakkamoena
39 കൊമ്പൻ മൂങ്ങ Rock Eagle-Owl (Indian Eagle-Owl) Bubo bengalensis
40 ചെമ്പൻ നത്ത് Jungle Owlet Glaucidium radiatum
41 കാലൻ കോഴി Mottled Wood-Owl Strix ocellata
42 സിലോൺ മാക്കാച്ചിക്കാട Sri Lanka Frogmouth Batrachostomus moniliger
43 കാട്ടുരാച്ചുക്ക് Jungle Nightjar (Indian Jungle Nightjar) Caprimulgus indicus
44 രാച്ചൗങ്ങൻ Jerdon’s Nightjar Caprimulgus atripennis
45 ചെറിയ മുൾ‌വാലൻ ശരപ്പക്ഷി White-rumped Needletail (White-rumped Spinetail) Zoonavena sylvatica
46 ചിത്രകൂടൻ ശരപ്പക്ഷി Indian Swiftlet Aerodramus unicolor
47 ഹിമാലയൻ ശരപ്പക്ഷി Blyth’s Swift Apus leuconyx
48 തീക്കാക്ക Malabar Trogon Harpactes fasciatus
49 നാട്ടുവേഴാമ്പൽ Indian Grey Hornbill Ocyceros birostris
50 പാണ്ടൻ വേഴാമ്പൽ Malabar Pied-Hornbill Anthracoceros coronatus
51 ആൽക്കിളി Malabar Barbet (Crimson-throated Barbet) Psilopogon malabaricus
52 ചിന്നക്കുട്ടുറുവന്‍ White-cheeked Barbet (Small Green Barbet) Psilopogon viridis
53 തണ്ടാൻ‌ മരംകൊത്തി Brown-capped Pygmy Woodpecker (Indian Pygmy Woodpecker) Dendrocopos nanus
54 നാട്ടുമരംകൊത്തി Black-rumped Flameback (Lesser Goldenbacked Woodpecker) Dinopium benghalense
55 പാണ്ടൻ പൊന്നിമരംകൊത്തി White-naped Woodpecker Chrysocolaptes festivus
56 പൂന്തത്ത Plum-headed Parakeet Psittacula cyanocephala
57 കാവി Indian Pitta Pitta brachyura
58 അസുരക്കാടൻ Malabar Woodshrike Tephrodornis sylvicola
59 തീക്കുരുവി Orange Minivet Pericrocotus flammeus
60 കരിന്തൊപ്പി Black-headed Cuckooshrike Lalage melanoptera
61 കാക്കരാജൻ White-bellied Drongo Dicrurus caerulescens
62 ജെർഡോൺ ചെമ്പൻ പാടി Jerdon’s Bushlark Mirafra affinis
63 കരിവയറൻ വാനമ്പാടി Ashy-crowned Sparrow-Lark (Ashy-crowned Finch-Lark) Eremopterix griseus
64 ചെമ്പുവാലൻ വാനമ്പാടി Rufous-tailed Lark Ammomanes phoenicura
65 കൊമ്പൻ വാനമ്പാടി Malabar Lark Galerida malabarica
66 കാനക്കത്രികക്കിളി Hill Swallow (House Swallow) Hirundo domicola
67 ചെറുവരയൻ കത്രിക Streak-throated Swallow Petrochelidon fluvicola
68 പച്ചമരപ്പൊട്ടൻ Indian Tit (Indian Yellow Tit) Parus aplonotus
69 താമ്രോദരൻ ഗൗളിക്കിളി Indian Nuthatch Sitta castanea
70 മണികണ്ഠൻ Flame-throated Bulbul (Ruby-throated Bulbul) Pycnonotus gularis
71 മഞ്ഞത്താലി ബുൾബുൾ Yellow-throated Bulbul Pycnonotus xantholaemus
72 തവിടൻ ബുൾബുൾ White-browed Bulbul Pycnonotus luteolus
73 മഞ്ഞച്ചിന്നൻ Yellow-browed Bulbul Iole indica
74 കരിമ്പൻ ബുൾബുൾ Square-tailed Bulbul (Black Bulbul) Hypsipetes ganeesa
75 മുള്ളൻ പുൽക്കുരുവി Bristled Grassbird Chaetornis striata
76 ചെട്ടിക്കുരുവി Jungle Prinia Prinia sylvatica
77 കതിർവാലൻ കുരുവി Ashy Prinia Prinia socialis
78 പൊടി ചിലപ്പൻ Dark-fronted Babbler Rhopocichla atriceps
79 ചോല കുടുവൻ Indian Scimitar-Babbler Pomatorhinus horsfieldii
80 കരിയിലക്കിളി Jungle Babbler Turdoides striata
81 പുത്താങ്കീരി Yellow-billed Babbler Turdoides affinis
82 ചെമ്പുവാലൻ പാറ്റപിടിയൻ Rusty-tailed Flycatcher Muscicapa ruficauda
83 കൽമണ്ണാത്തി Indian Robin Copsychus fulicatus
84 ചൂളക്കാക്ക Malabar Whistling-Thrush Myophonus horsfieldii
85 കാശ്മീരി പാറ്റപിടിയൻ Kashmir Flycatcher Ficedula subrubra
86 മേനിപ്പാറക്കിളി Blue-capped Rock-Thrush Monticola cinclorhynchus
87 കോഴിക്കിളി Pied Thrush Geokichla wardii
88 നീലഗിരി കരിങ്കിളി Indian Blackbird Turdus simillimus
89 കാട്ടുമൈന Southern Hill Myna Gracula indica
90 വെള്ളത്തലച്ചിക്കാളി Malabar Starling Sturnia blythii
91 കരിന്തലച്ചിക്കാളി Brahminy Starling Temenuchus pagodarum
92 നാടൻ ഇലക്കിളി Jerdon’s Leafbird (Jerdon’s Chloropsis) Chloropsis jerdoni
93 ചെങ്കൊക്കൻ ഇത്തിക്കണ്ണിക്കുരുവി Pale-billed Flowerpecker Dicaeum erythrorhynchos
94 കരിഞ്ചുണ്ടൻ ഇത്തിക്കണ്ണിക്കുരുവി Nilgiri Flowerpecker Dicaeum concolor
95 മഞ്ഞതേൻകിളി Purple-rumped Sunbird Leptocoma zeylonica
96 കൊക്കൻ തേൻകിളി Long-billed Sunbird (Loten’s Sunbird) Cinnyris lotenius
97 വലിയ വാലുകുലുക്കി White-browed Wagtail Motacilla madaraspatensis
98 തോട്ടക്കാരൻ ആറ്റ Black-throated Munia Lonchura kelaarti
99 ആറ്റച്ചെമ്പൻ Tricolored Munia (Black-headed Munia) Lonchura malacca

നമുക്ക് ചുറ്റുമുള്ള പക്ഷികളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട അറിവുകളുടെയും ഡാറ്റയുടേയും അത് വര്‍ഷാവര്‍ഷങ്ങളിലെ ഡോക്യുമെന്റേഷന്റേയും കുറവ് നികത്തുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഒട്ടനവധി പക്ഷിനിരീക്ഷ കൂട്ടാമകളുടേയും വ്യക്തികളുടെയും നേതൃത്വത്തില്‍ എന്റമിക് ബേഡ് ഡേ പോലുള്ള ജനകീയമായ ഇവന്റുകള്‍ സംഘടിപ്പിക്കപ്പെടുന്നത്. നമ്മുടെ ചുറ്റുമുള്ള പരിസ്ഥിതിയിലേയ്ക്ക് കണ്‍തുറന്ന് നോക്കുന്നതിനും അതിന്റെ പോപ്പുലേഷന്‍ ഹെല്‍ത്ത് രേഖപ്പെടുത്തുന്നതിനും പ്രശ്നങ്ങള്‍ ബോധ്യമാകുന്ന പക്ഷം അതുവേണ്ട ആക്ഷന് സമൂഹത്തെ കണ്‍തുറപ്പിക്കുന്നതിനും വേണ്ടി സ്ഥിരമായി നമുക്ക് ചുറ്റുമുള്ള ആവാസവ്യവസ്ഥകള്‍ സസൂക്ഷം നിരീക്ഷിച്ച് ഡോക്യുമെന്റ് ചെയ്യേണ്ടതുണ്ട്.

ഈ വരുന്ന എന്റമിക്ക് ബേഡ് ഡേയ്ക്ക് പ്ലാന്‍ ചെയ്യാന്‍ ഈ കുറിപ്പും പട്ടികയും ഉപകരിക്കുമെന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു. നമ്മുടെ നാട്ടില്‍ മാത്രം ആവാസവ്യസ്ഥ നിലനില്‍ക്കുന്ന പ്രകൃതിയിലെ ആ വര്‍ണ്ണവിസ്മയങ്ങള്‍ക്കായി ഒരു ദിവസം നമുക്ക് മാറ്റിവയ്ക്കാം. ഈ ഞായര്‍ നല്ലൊരു ബേഡിങ്ങ് ആശംസിച്ചുകൊണ്ട്… സസ്നേഹം..

കൂടുതല്‍ വിവരങ്ങള്‍ക്ക് https://birdcount.in/event/endemic-bird-day-2018/

eBird App by Cornell Lab https://play.google.com/store/apps/details?id=edu.cornell.birds.ebird&hl=en_IN

Back to Top