ഏനാമാക്കൽ റെഗുലേറ്ററിലെ വളയംകെട്ട് ഭാഗികമായി പൊട്ടിച്ചു

ഏനാമാക്കൽ റെഗുലേറ്ററിലെ വളയംകെട്ട് ഭാഗികമായി പൊട്ടിച്ചു

2018 ജൂൺ 17, മാതൃഭൂമി
ഏനാമാക്കൽ റഗുലേറ്ററിനു സമീപത്തെ വളയംകെട്ട് പകുതി പൊട്ടിച്ച് വെള്ളം തുറന്നുവിട്ടപ്പോൾ
Back to Top