വി.കെ.ശ്രീരാമനുകിട്ടിയ നീലകണ്ഠൻമാഷുടെ ഒരു കത്ത് (1989)

Room 428KHRWS WardMedical College HospitalTrivandrum II8 .5 .89.ToSri .V. K.Sreeramanതാങ്കൾ അയച്ച കത്തു ഇന്ന് വൈകുന്നേരത്താണ് കിട്ടിയത്.വെള്ളിമൂങ്ങ അപൂർവ്വമാണെന്ന് പറഞ്ഞു കൂടാ .അതിനെ കണ്ടു കിട്ടുക അപൂർവ്വമാണെന്നു