ഒരു തോറ്റ വിഷയത്തെക്കുറിച്ചാണ് നമ്മൾ സംസാരിക്കുന്നത്

പ്രകൃതിദിന സന്ദേശത്തിൽ സുനിൽ പി ഇളയിടം നടത്തിയ ശ്രദ്ധേയമായ ഒരു പ്രഭാഷണം. ഒരു തോറ്റ വിഷയത്തെക്കുറിച്ചാണ് നമ്മൾ സംസാരിക്കുന്നത് എന്ന തുടക്കം തന്നെ ശ്രോതാക്കളെ ഒന്ന് ഞെട്ടിക്കും.

Continue reading

Kaananam – The Spirit of Silent Valley

കാനനം- നിശബ്ദ താഴ്വരയുടെ ഹൃദയം സൈലന്റ് വാലിയെക്കുറിച്ചുള്ള ഡോക്യുമെന്ററി. Directed by : സുരേഷ് ഇളമൺ | Suresh Elamon Script and Research by: ബാലചന്ദ്രൻ

Continue reading