ഒരു മീൻകൊത്തിക്കഥ

ഒരു മീൻകൊത്തിക്കഥ

തൊമ്മാന പാടത്തു നിന്നും ഞാൻ പകർത്തിയ ചിത്രങ്ങൾ ആണ്. ഒരു ചിത്രകഥ രൂപത്തിൽ അവതരിപ്പിക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്നു…

കാറ്റാടിത്തുമ്പിയിലെ ആണും പെണ്ണും

കാറ്റാടിത്തുമ്പിയിലെ ആണും പെണ്ണും

കാറ്റാടിത്തുമ്പിയുടെ ഒരുപാട് ചിത്രങ്ങളെടുത്തിട്ടുണ്ടെങ്കിലും അതിൽ ആൺത്തുമ്പികളുടെ അഭാവം ശ്രദ്ധിക്കപ്പെട്ടത് ഈയടുത്താണ്. അതിൽനിന്നും ഒരു കാര്യം വളരെ വ്യക്തമായി. ആൺത്തുമ്പികളെ എണ്ണത്തിൽ വളരെക്കുറവേ കാണാറുള്ളൂ. അതിത്തനെയും മുഖത്തോടുമുഖം കാണുന്ന തുമ്പികളുടെ ലിഗഭേദം

Back to Top