പ്രളയാനന്തര കാഴ്ചകൾ  ഭാഗം1

പ്രളയാനന്തര കാഴ്ചകൾ ഭാഗം1

പ്രളയം കഴിഞ്ഞ ചാലക്കുടിപ്പുഴ ‘തടദ്രുമങ്ങളെ തകർത്തു’ * ( ഇടശ്ശേരി) പാഞ്ഞ കാര്യമൊക്കെ മറന്ന് മെലിഞ്ഞ് ശാന്തയായി ഒഴുകുന്നു. തീരങ്ങളിൽ മനോഹരങ്ങളായ പണ്ടില്ലാത്ത മണൽത്തിട്ടകൾ രൂപം കൊണ്ടിരിക്കുന്നു. പുഴയിലേക്കിറക്കി പലരും

വരന്തരപ്പിള്ളി പഞ്ചായത്തിൽ ഫ്ളഡ് മാപ്പിങ്ങ്

വരന്തരപ്പിള്ളി പഞ്ചായത്തിൽ ഫ്ളഡ് മാപ്പിങ്ങ്

വരന്തരപ്പിള്ളി പഞ്ചായത്തിന്റെ ഫ്ളഡ് പ്ലെയിൻ മാപ്പിന്റെ ആദ്യഘട്ട ട്രെയിനിങ് തുടങ്ങി. നാളെ മുതൽ തുടങ്ങുന്ന വിവര ശേഖരണം സെപ്റ്റംബർ 14ന് അവസാനിപ്പിക്കും. എന്താണ് ഫ്ളഡ് പ്ലെയിൻ മാപ് കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്:

ദുരന്തകാലത്തെ സന്നദ്ധ പ്രവർത്തനം.

ദുരന്തകാലത്തെ സന്നദ്ധ പ്രവർത്തനം.

രണ്ടു ദിവസമായി രാത്രി ഉറക്കം കുറച്ച് എഴുത്തും വായനയും ചർച്ചകളും തന്നെയായിരുന്നു. കേരളത്തിലെ വെള്ളപ്പൊക്കം തന്നെ വിഷയം. അബുധാബിയിൽ ഇരിക്കുന്ന ഞാൻ ഇത്രയും തിരക്കിലാണെങ്കിൽ കേരളത്തിലുള്ളവർ, പ്രത്യേകിച്ചും ദുരന്തത്തിൽ നേരിട്ട്

Back to Top