കോള്‍കര്‍ഷകര്‍ സമരത്തിലേയ്ക്ക്

നെല്ല് സംഭരണത്തിന് കര്‍ഷകര്‍ക്ക് ലഭിക്കേണ്ട ഹാന്റ്ലിംഗ് ചാര്‍ജ്ജ് നല്‍കാതെ കോള്‍ കര്‍ഷകരേ മില്ലുടമകളും സപ്ലൈകോയും ഒത്തുച്ചേര്‍ന്ന് വഞ്ചിക്കുന്നതിലും സര്‍ക്കാരിന്റെ നിസംഗതയിലും പ്രതിഷേധിച്ച് 2018-19 വര്‍ഷം തൃശ്ശൂര്‍ ജില്ലയിലെ കോള്‍നിലങ്ങള്‍ തരിശിടുന്നു.