നിറങ്ങളും നിറഭേദങ്ങളും

നിറങ്ങളും നിറഭേദങ്ങളും

(2017 ഡിസംബർ ലക്കം കൂട് മാസികയിൽ പ്രസിദ്ധീകരിച്ചത്. എഴുതിയത്: Admins – Birdwatchers of Kerala) “തത്തമ്മയുടെ നിറമെന്താ?!” “പച്ചാ ” “പൊന്മാൻറെയോ?!” “നീലാ” കുട്ടികളെ നിറങ്ങൾ പഠിപ്പിക്കാൻ പക്ഷികളേക്കാൾ

പക്ഷി നിരീക്ഷണം: ഒരു ആമുഖം

പക്ഷി നിരീക്ഷണം: ഒരു ആമുഖം

എഴുതിയത്: എസ്. പ്രശാന്ത് നാരായണൻ, ജിനേഷ് പി. എസ്., സജിത്ത് നീലമ്പേരൂർ, അരുണ് സി. ജി., മിഥുൻ പുരുഷോത്തമൻ, സന്ദീപ് ദാസ്, ടോംസ് അഗസ്റ്റിൻ , വിവേക് പുലിയേരി, അഭിനന്ദ്

Back to Top