ഊത്തയിളക്കവും ഉൾനാടൻ മത്സ്യസമ്പത്തും ( Panel Discussion)

പത്തുവർഷത്തിലധികമായി കോൾനിലങ്ങൾ കേന്ദ്രീകരിച്ച് നമ്മൾ ഊത്തപിടുത്തതിനെതിരായുള്ള ക്യാമ്പെയ്നുകൾ ചെയ്തുവരുന്നുണ്ട്. https://blog.kole.org.in/category/campaigns/ootha/ കൂടുതൽ ആളുകളിലേക്കും സ്ഥലങ്ങളിലേക്കും ഇത് വ്യാപിക്കേണ്ടതുമുണ്ട്. ലോക പരിസ്ഥിതിദിനമായ ജൂൺ 5നു വോക്ക് വിത്ത് വിസി (കണ്ണൂർ) കൂട്ടായ്മയുമായി

Back to Top