മണലിപ്പുഴ മാലിന്യപ്പുഴയാകുന്നതെങ്ങിനെ?

മണലിപ്പുഴ മാലിന്യപ്പുഴയാകുന്നതെങ്ങിനെ? പഠനത്തിന്റെ പ്രകാശനം – ഉണര്‍ത്തുജാഥ 2018 ജൂലായ് 14 ശനി – 9.00 am @പഞ്ചായത്ത് ഓഫീസിനു മുന്‍വശം, പാലിയേക്കര

Continue reading

ദുർഗന്ധം വമിക്കുന്ന മലിന ജലം ഒഴുകി ചേർന്ന് മണലിപ്പുഴ

ദുർഗന്ധം വമിക്കുന്ന മലിന ജലം മണലിപ്പുഴയിൽ മടവാക്കര കച്ചകടവിനടുത്തുള്ള ചാലിലൂടെ ഒഴുകി ചേർന്ന് നെന്മണിക്കര പഞ്ചായത്തിലെ കുടിവെള്ള പദ്ധതിക്ക് ഭീഷിണിയാകുന്നു . കഴിഞ്ഞ വർഷങ്ങളിലെ പോലെ വർഷകാലമാകുമ്പോൽ

Continue reading