പാതാളത്തവള പൂമലയിൽ

ഒരിക്കൽ (രണ്ടോ മൂന്നോ വർഷങ്ങൾക്ക് മുൻപ്) ഞാനും സുഹൃത്തുക്കളും നെല്ലിയാമ്പതിയിലേക്ക് വിനോദയാത്ര പോകുന്ന വഴിയിൽ യാദൃശ്ചികമായാണ് ഇതിനെ ആദ്യമായി നേരിൽ കാണുന്നത്. ഇന്ന് വീണ്ടും ഇതിനെ കാണുവാനുള്ള സാഹചര്യം ലഭിച്ചു.