ഗ്രീൻ റോയൽറ്റി – ഒരു പൊന്നാനി മാതൃക

2012 ലാണ്, വയൽ രക്ഷാ വേതനമെന്ന ആശയം ,നെൽവയൽ നീർത്തട സംരക്ഷണ സമരത്തിലെ ഡിമാന്റായി പൊന്നാനിയിൽ അവതരിപ്പിക്കപ്പെടുന്നത്. ആറന്മുള സമരമൊക്കെ ശക്തിപ്പെടുന്നതിന് മുമ്പ് പൊന്നാനിയിൽ നെൽവയലുകൾക്കു വേണ്ടി നല്ല ഭക്ഷണ