പക്ഷി നിരീക്ഷകരുടെ മനം നിറച്ച് വലിയരാജഹംസം

കോഴിക്കോട് വിരുന്നെത്തിയ വലിയ രാജഹംസം (Greater Flamingo) പക്ഷിനിരീക്ഷകൻമാർക്ക് കൗതുകമായി. Phenicopterus Roseus എന്ന ശാസ്ത്രിയ നാമത്തിൽ അറിയപ്പെടുന്ന ഈ പക്ഷിയെ വലിയ അരയന്നക്കൊക്ക്, വലിയ പൂനാര, നീർനാര തുടങ്ങിയ