ഒരു മീൻകൊത്തിക്കഥ

തൊമ്മാന പാടത്തു നിന്നും ഞാൻ പകർത്തിയ ചിത്രങ്ങൾ ആണ്. ഒരു ചിത്രകഥ രൂപത്തിൽ അവതരിപ്പിക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്നു…