നദീദിനം 2018

പാലാ മുനിസിപ്പൽ ടൗൺ ഹാളിൽ ഒക്ടോബർ 3 ബുധൻ 9.30 am – 4.30 pm കേരള നദീസംരക്ഷണ സമിതി മീനച്ചിൽ നദീസംരക്ഷണസമിതി രാവിലെ 9.30 മീനച്ചിലാറിന്റെ തീരത്ത് (പ്രൈവറ്റ്