ചങ്ങരം കരിപ്പാടത്തെത്തിയ ഏഷ്യൻ ചേർക്കാട

ചങ്ങരം കരിപ്പാടത്തെത്തിയ ഏഷ്യൻ ചേർക്കാട

ജൂലായ് മാസതിലെ അവസാന ആഴ്‍ച്ച ജോലി സംബന്ധമായ ആവശ്യത്തിന് ആലപ്പുഴ കാട്ടൂർ വരെ പോകേണ്ടത് ഉണ്ടായിരുന്നു.കാട്ടൂർ അടുത്ത് ബീച്ച് ഉള്ളത് കൊണ്ട് ക്യാമറയും കൈയ്യിൽ കരുതാം എന്ന് തീരുമാനിച്ചു. ദേശാടനക്കാലം

Big Year Alappuzha 2019

Big Year Alappuzha 2019

Dear Birders, എല്ലാവർക്കും പുതുവത്സര ആശംസകൾ നേരുന്നു. അതോടൊപ്പം പുതുവർഷത്തെ നിങ്ങളുടെ ബേർഡിംഗ് എഫർട്ടുകൾക്ക് ഒരു പ്രചോദനം നൽകാൻ ഒരു എളിയ ശ്രമം ഞങ്ങളുടെ ഭാഗത്ത് നിന്ന് ഉണ്ടാകും എന്നൊരു

Back to Top