ഫ്ലെക്സ് അടിക്കാനല്ല, പ്രകൃതി സംരക്ഷിക്കാനാണ് എന്റെ എ+; വിദ്യാർത്ഥികളുടെ സംഗമം ജൂൺ 15ന് സാഹിത്യ അക്കാദമിയിൽ