കോൾപ്പാടങ്ങളിലൂടെ ദേശാടനക്കിളികളെത്തേടി ഒരു ടൂർ

കേരള ടൂറിസം വകുപ്പിന് കീഴിലുള്ള അതിരപ്പിള്ളി – വാഴച്ചാൽ – തുമ്പൂർമുഴിD MC ഒരുക്കുന്ന ‘ Thrissur Kole land Tour ‘. തൃശ്ശൂരിന്റെ കോൾപ്പാടങ്ങളിലൂടെ ദേശാടനക്കിളികളെത്തേടി ചാലക്കുടി PWD