കാക്ക വെറുമൊരു കിളിയല്ല

അമ്മ ചുട്ട് കൊടുത്ത നെയ്യപ്പം കാക്കകൊത്തിക്കൊണ്ട് പോയത് അയ്യപ്പന്റെ അശ്രദ്ധ കൊണ്ട് മാത്രമല്ല, കാക്കയുടെ കൗശലം കൊണ്ടും കൂടി ആണെന്ന് നമുക്കറിയാം. തൊട്ടരികിൽ വരെ വന്നിരിക്കാൻ കാക്കയെപ്പോലെ

Continue reading

പ്ലാസ്റ്റിക്കിനോട് ജാഗ്രത !

(ഈ വർഷത്തെ പരിസ്ഥിതി ദിന തീം ‘പ്ലാസ്റ്റിക്ക് മലിനീകരണത്തെ ഉച്ഛാടനം ചെയ്യാം (‘Beat Plastic Pollution’ ) എന്നാണ്. UN ഓരോ വർഷവും ഓരോ രാജ്യങ്ങളെ ആതിഥേയരായി തിരഞ്ഞെടുക്കും.

Continue reading

കീരി കീരി കിണ്ണം താ

പഴയ നാട്ടുകഥകളിലൊന്നിലെ , നിഷ്കളങ്കനായ പാവം കഥാപാത്രമാണ് കീരി. പായിൽ കിടന്നു കളിക്കുന്ന ഓമനക്കുഞ്ഞിനെ വളർത്ത് കീരിയെ നോക്കാൻ ഏൽപ്പിച്ച് വിറക് ശേഖരിക്കാൻ പോയ ഗ്രാമീണ സ്ത്രീയുടെ

Continue reading

കേരളത്തിലെ ഇരപിടിയന്‍ ചെടികള്‍

ചെടികൾ മൊത്തം സാധുക്കളും പാവങ്ങളും ആണെന്നൊരു പൊതു അഭിപ്രായമുണ്ടല്ലോ. എന്നാൽ നമ്മുടെ കേരളത്തിലും കുഞ്ഞ് പ്രാണികളേയും കീടങ്ങളേയും കെണിവെച്ച് പിടിച്ച് ശാപ്പിട്ട് തങ്ങൾക്ക് വേണ്ട പോഷകങ്ങൾ സംഘടിപ്പിക്കുന്ന

Continue reading