കരിങ്കിളി അഥവാ ഇന്ത്യൻ കരിങ്കിളി

മണ്ണാത്തിപ്പുള്ളിന്റെയും ചൂളക്കാക്കയുടെയും അടുത്ത ബന്ധുവാണ് കരിങ്കിളി എന്ന പക്ഷി. മൈനയേക്കാൾ ചെറിയ ഈ പക്ഷിയെ കണ്ടാൽ ഒരു മൈനയാണോ എന്ന് സംശയിച്ചു പോവും. ആൺപക്ഷിക്ക്. കറുപ്പു കലർന്ന തവിട്ടുനിറമാണ്. പെൺപക്ഷിക്ക്