മരോട്ടി ശലഭം; തമിഴ്നാടിന്റെ സംസ്ഥാന പൂമ്പാറ്റ

മഹാരാഷ്ട്ര ( Blue mormon – കൃഷ്ണ ശലഭം ), ഉത്തരാഖണ്ഡ് (Common Peacock), കർണാടകം (Southern Birdwing – ഗരുഡ ശലഭം ) , കേരളം ( Budha