മിയാവാക്കി വനങ്ങൾ

ഇന്നലെ ഒരു സുഹൃത്തുമായി അദ്ദേഹത്തിന്റെ സ്ഥാപനത്തിനോട് ചേർന്നുകൊണ്ട് ഒരു ചെറിയ കാട് ഇപ്പോള് വൻ പ്രചാരം നേടിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന മിയാവാക്കി മെത്തേഡിൽ ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കുന്നതിനെക്കുറിച്ച് ഒരു ചർച്ച നടന്നു. മിയാവാക്കി മെത്തേഡ് എന്താണെന്ന്