പുഴകളൊഴുകുന്നു പിന്നെയും..

ചാലക്കുടിപ്പുഴയിൽ അതിരപ്പിള്ളി വെള്ളച്ചാട്ടം 2018 മൺസൂൺ കാലത്ത്