കേരളത്തിന്റെ സ്വന്തം പാതാളത്തവള

കേരത്തിൽ എല്ലായിടത്തും കാണപ്പെടുന്ന അപൂർവ്വ ഇനം തവളയാണ് പാതാളത്തവള (Purple Frog). ശാസ്ത്ര നാമം-Nasikabatrachus sahyadrensis അപൂർവം എന്നു പറയുമ്പോൾ എണ്ണത്തിൽ കുറവാണെന്നു ധരിക്കരുത്. മഴക്കാലത്ത് ഇവ ഉള്ള സ്ഥലത്തു