ചാലക്കുടിപ്പുഴത്തീരത്തെ മേലൂർ പഞ്ചായത്തിലെ വെള്ളപ്പൊക്കം

ചാലക്കുടിപ്പുഴത്തീരത്തെ മേലൂർ പഞ്ചായത്തിൽ ആഗസ്റ്റ് 14,15,16 തിയ്യതികളിലുണ്ടായ വെള്ളപ്പൊക്കം, GIS ഭൂവിവരസങ്കേതങ്ങളുടെ സഹായത്തോടെ ത്രിമാനമായി പുനരാവിഷ്കരിച്ചുകൊണ്ട് SCMS Water Institute, Kochi നേതൃത്വത്തിലുള്ള ഒരു ശ്രമം. വീഡിയോ – Jean