പുഴയ്ക്ക് ഒഴുകാന്‍ എങ്ങനെ ഇടം നല്‍കാം

Posted by

ഒഴുകാനിടമില്ലാത്തിടങ്ങളില്‍ പുഴ എങ്ങനെ ഒഴുകും എന്നും പുഴയ്ക്ക് ഒഴുകാന്‍ എങ്ങനെ ഇടം നല്‍കാമെന്നും കാണിക്കുന്ന ഒരു നല്ല വീഡിയോ!


Leave a Reply