ഓപ്പറേഷൻ അന്നപൂർണ്ണ

നെടുപുഴയിലെ നെസ്റ്റ് കൂട്ടായ്മയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ നടന്ന കരനെൽകൃഷി. ഓപ്പറേഷൻ അന്നപൂർണ്ണ

One comment

Leave a Reply