ചെമ്മീൻചാൽ കുളത്തിൽ ജെല്ലിഫിഷ് കൂട്ടം

Posted by

ആളൂർ വല്ലക്കുന്ന് കോൾപ്പാടത്തെ ചെമ്മീൻചാൽ കുളത്തിൽ അപൂർവ്വമായി ശുദ്ധജലതടാകങ്ങളിൽ കാണപ്പെടുന്ന ഫ്രഷ് വാട്ടർ ജെല്ലിഫിഷ് .

Freshwater Jellyfish at Kole Wetlands Thrissur
മാതൃഭൂമി വാർത്ത

One comment

Leave a Reply