ഏനാമാക്കൽ റെഗുലേറ്ററിലെ വളയംകെട്ട് ഭാഗികമായി പൊട്ടിച്ചു

Posted by
2018 ജൂൺ 17, മാതൃഭൂമി
ഏനാമാക്കൽ റഗുലേറ്ററിനു സമീപത്തെ വളയംകെട്ട് പകുതി പൊട്ടിച്ച് വെള്ളം തുറന്നുവിട്ടപ്പോൾ

Leave a Reply