വരന്തരപ്പിള്ളി പഞ്ചായത്തിൽ ഫ്ളഡ് മാപ്പിങ്ങ്

വരന്തരപ്പിള്ളി പഞ്ചായത്തിന്റെ ഫ്ളഡ് പ്ലെയിൻ മാപ്പിന്റെ ആദ്യഘട്ട ട്രെയിനിങ് തുടങ്ങി. നാളെ മുതൽ തുടങ്ങുന്ന വിവര ശേഖരണം സെപ്റ്റംബർ 14ന് അവസാനിപ്പിക്കും. എന്താണ് ഫ്ളഡ് പ്ലെയിൻ മാപ്

Continue reading

ദുരന്തകാലത്തെ സന്നദ്ധ പ്രവർത്തനം.

രണ്ടു ദിവസമായി രാത്രി ഉറക്കം കുറച്ച് എഴുത്തും വായനയും ചർച്ചകളും തന്നെയായിരുന്നു. കേരളത്തിലെ വെള്ളപ്പൊക്കം തന്നെ വിഷയം. അബുധാബിയിൽ ഇരിക്കുന്ന ഞാൻ ഇത്രയും തിരക്കിലാണെങ്കിൽ കേരളത്തിലുള്ളവർ, പ്രത്യേകിച്ചും

Continue reading